คำสั่ง


ออนไลน์ : 5

คำสั่ง วันที่ โหลด
ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ที่ 371)   29 พ.ย. 64 13
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ที่ 403))   12 พ.ย. 64 10
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยเฉพาะเจาะจง (ที่ 408)   12 พ.ย. 64 9
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่398)   9 พ.ย. 64 10
แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ที่ 395)   9 พ.ย. 64 9
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 396)   9 พ.ย. 64 8
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 394)   9 พ.ย. 64 7
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุด 3 สาย ในเขตตำบลดินจี่ โดยเฉพาะเจาะจง (ที่ 399)   9 พ.ย. 64 6
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ที่393)   8 พ.ย. 64 5
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.เชื่อมท่อบล๊อกคอนเวิร์ด บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 โดยเฉพาะเจาะจง (ที่ 392)   5 พ.ย. 64 6
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 384)   4 พ.ย. 64 6
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังชำรุด 3 สาย ในเขตตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 388)   4 พ.ย. 64 5
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนน คสส.เชื่อมท่อบล๊อกคอนเวิร์ด บ้านท่านาเลา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 389)   4 พ.ย. 64 5
แต่งตั้ง (ุ้ตรวจรับพัสดุ แฃะควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหล่ม บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 390)   4 พ.ย. 64 5
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมแซมปรับปรุบถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านบ้านโนนหนามแท่งหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 391)   4 พ.ย. 64 6
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ที่ 386)   3 พ.ย. 64 6
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ที่ 385))   3 พ.ย. 64 5
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) ที่ 381   1 พ.ย. 64 8
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุฃาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ย. 64 6
แก้ไขคำสั่งการโอนพนักงานส่วนตำบลไปดำรงตำแหน่งพน้กงานส่วนท้องถิ่นอื่น   29 ต.ค. 64 10
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2564) (ที่ 366)   29 ต.ค. 64 7
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (ที่ 367)   29 ต.ค. 64 5
ให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างในกลุ่มถัดไป (ที่ 368)   29 ต.ค. 64 6
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (ที่ 369 )   29 ต.ค. 64 6
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ครึ่งปีหลัง (ที่ 372)   29 ต.ค. 64 4
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่370)   29 ต.ค. 64 6
แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ที่373)   29 ต.ค. 64 6
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ที่374)   29 ต.ค. 64 5
ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ที่ 360   26 ต.ค. 64 8
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ 361   26 ต.ค. 64 7