ครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


ออนไลน์ : 12

Gallery :: ครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนร่วมกับ พมจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 วันนี้มีคุณหมอจาก รพ.สต.ดินจี่ และ รพ.คำม่วง มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอา่ยุ
วันที่ : 7 กันยายน 61   View : 51