kick off "คัดแยกก่อนทิ้ง"กิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 4

Gallery :: kick off "คัดแยกก่อนทิ้ง"กิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่
               องค์การบรืหารส่วนตำบลดินจี่ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลดินจี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิธีทาง เพื่อลดปริมาณขยะให้ลดลง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมที่ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านโพนแพง โดยจะเริ่มเดินรณรงค์ตามเส้นทางบ้านโพนแพนง หมู่ 4 ผ่านไปถึงหมู่ 10 และหมู่ 8 และสิ้นสุดกิจกรรมเดินรณรงค์ที่หมู่ 4 จึงขอเรียนเชิญ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ นักเรียนและประชาชนตำบลดินจี่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โดยพร้อมเพียงกัน
วันที่ : 9 มกราคม 62   View : 214