ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
----------------------------------------------
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๖ ข้อ ๘๗ ข้อ ๘๘ ข้อ ๙๑ และ ๑๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา
                      ๑.๑ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๓-๓-๐๑-๓๓๐๒-๐๐๑ สังกัด สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน ๑ อัตรา
                      ๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ สังกัด กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน ๑ อัตรา
                   ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
                       ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
                       ๒.๑ เป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
                       ๒.๒ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด ของตำแหน่งที่เปิดสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ตามเอกสารภาคผนวก ก. ท้ายประกาศ) และ
                       ๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ หรือสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน  ๑๕,๐๖๐  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)
                   ๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๔-๐๕๐๖ ,โทรศัพท์มือถือ ๐๙๒-๗๕๑๙-๐๗๓ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 64   View : 109
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1047)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 258)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 251)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 128)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 141)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 113)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 113)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :