ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

               ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
               ๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
               ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
               ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
               ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และต่อสังคม ตามลำดับ
               ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้  เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกัน  อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 6 มิถุนายน 62   View : 64
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :