เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 6

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์นตัวหนังสือ สำหรับงานออกแบบสื่ิสิ่งพิมพ์   27 มี.ค. 62 85
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 62 99
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.ดินจี่   8 ม.ค. 62 137
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 96
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 62 104
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 62 99
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 62 94
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 62 102
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 90
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 62 101
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ม.ค. 62 108
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 /รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน   27 ธ.ค. 61 98
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 61 105
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต (2562 - 2564) อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์   21 ธ.ค. 61 189
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ดินจี่   18 ธ.ค. 61 107
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 ใหม่ล่าสุด   17 ธ.ค. 61 92
ฟอร์นไทสารบัญ IT9   1 ธ.ค. 61 96
งบแสดงฐานะทางการเงิน   1 ต.ค. 61 90
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 61 119
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 61 101
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 61 107
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 61 489
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 61 101
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 61 102
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 61 89
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 61 90
ฟอร์นตัวหนังสือราชการ t9   1 ต.ค. 61 97
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561   1 ต.ค. 61 111
เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561   1 ต.ค. 61 89