เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 6

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์นตัวหนังสือ สำหรับงานออกแบบสื่ิสิ่งพิมพ์   27 มี.ค. 62 33
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 62 55
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.ดินจี่   8 ม.ค. 62 64
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 55
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 62 60
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 62 61
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 62 54
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 62 60
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 51
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 62 60
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ม.ค. 62 69
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 /รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน   27 ธ.ค. 61 53
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 61 60
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต (2562 - 2564) อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์   21 ธ.ค. 61 89
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ดินจี่   18 ธ.ค. 61 59
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 ใหม่ล่าสุด   17 ธ.ค. 61 51
ฟอร์นไทสารบัญ IT9   1 ธ.ค. 61 53
งบแสดงฐานะทางการเงิน   1 ต.ค. 61 49
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 61 66
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 61 59
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 61 59
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 61 55
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 61 59
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 61 61
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 61 51
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 61 50
ฟอร์นตัวหนังสือราชการ t9   1 ต.ค. 61 51
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561   1 ต.ค. 61 51
เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561   1 ต.ค. 61 48