เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 13

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
ฟอร์นตัวหนังสือ สำหรับงานออกแบบสื่ิสิ่งพิมพ์   27 มี.ค. 62 39
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 62 59
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.ดินจี่   8 ม.ค. 62 69
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 59
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 62 65
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 62 64
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 62 58
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 62 64
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 56
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 62 64
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ม.ค. 62 74
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 /รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน   27 ธ.ค. 61 58
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 61 63
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต (2562 - 2564) อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์   21 ธ.ค. 61 97
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ดินจี่   18 ธ.ค. 61 62
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 ใหม่ล่าสุด   17 ธ.ค. 61 54
ฟอร์นไทสารบัญ IT9   1 ธ.ค. 61 58
งบแสดงฐานะทางการเงิน   1 ต.ค. 61 53
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 61 69
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 61 62
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 61 62
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 61 452
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 61 63
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 61 64
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 61 54
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 61 52
ฟอร์นตัวหนังสือราชการ t9   1 ต.ค. 61 54
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561   1 ต.ค. 61 54
เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561   1 ต.ค. 61 51