เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ


ออนไลน์ : 10

เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์มต่างๆ วันที่ โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะในครัวเรือน อบต.ดินจี่   8 ม.ค. 62 7
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 11
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 62 11
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 62 11
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 62 9
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 62 9
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 62 9
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 62 11
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   3 ม.ค. 62 16
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 /รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน   27 ธ.ค. 61 10
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 61 13
แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต (2562 - 2564) อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์   21 ธ.ค. 61 12
มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ดินจี่   18 ธ.ค. 61 13
มาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561 ใหม่ล่าสุด   17 ธ.ค. 61 12
ฟอร์นไทสารบัญ IT9   1 ธ.ค. 61 9
งบแสดงฐานะทางการเงิน   1 ต.ค. 61 8
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 61 16
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 61 15
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 61 13
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 61 14
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 61 13
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 61 16
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 61 13
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 61 12
ฟอร์นตัวหนังสือราชการ t9   1 ต.ค. 61 14
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 2561   1 ต.ค. 61 12
เกณฑ์ราคากลางมาตรฐานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2561   1 ต.ค. 61 12