"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-840507"

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000004
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000044
เดือนก่อน 000407
ปีนี้ 007643
ปีก่อน 009598
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 29 พ.ย. 64(ดู 8) 
  การสำรจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 - 26 พ.ย. 64(ดู 10) 
  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564 - 8 ต.ค. 64(ดู 31) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 6 ต.ค. 64(ดู 31) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ - 6 ต.ค. 64(ดู 30) 
  ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ25865 - 1 ต.ค. 64(ดู 41) 
  ประกาศรายชื่อผู้พิการประจำปีงบประมาณ2565 - 1 ต.ค. 64(ดู 55) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 64(ดู 15) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 64(ดู 22) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจีี่ - 5 ต.ค. 64(ดู 23) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 29 ก.ย. 64(ดู 71) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 64(ดู 125) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 64(ดู 113) 
  เอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) - 22 ก.พ. 64(ดู 121) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 - 24 พ.ย. 64(ดู 9) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒) - 24 ก.ค. 63(ดู 184) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓) - 24 ก.ค. 63(ดู 160) 
  ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓) - 24 ก.ค. 63(ดู 162) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - 16 ก.ค. 63(ดู 173) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - 16 ก.ค. 63(ดู 153) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - 13 ก.ค. 63(ดู 179) 
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ที่ 371) : [29 พ.ย. 64]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ที่ 403)) : [12 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยเฉพาะเจาะจง (ที่ 408) : [12 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่398) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ที่ 395) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 396) : [9 พ.ย. 64]
  แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับเกรดถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ภายในตำบลดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ที่ 394) : [9 พ.ย. 64]
  ขอเชิญประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ : [3 ธ.ค. 64]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี : [3 ธ.ค. 64]
  แต่งตั้งครูรับเงินอาหารกลางวันโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565) : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 : [2 ธ.ค. 64]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราขสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 : [2 ธ.ค. 64]

ภาพกิจกรรม

โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 7)

รายงานตัวพนักงานจ้างตามภารกิจ2564 (ดู 7)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 465)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 298)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 146)

แหล่งขุดค้นคว้าไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม (ดู 333)

ดาวน์โหลดใหม่

  ขอเชิญประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ : [3 ธ.ค. 64]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี : [3 ธ.ค. 64]
  แต่งตั้งครูรับเงินอาหารกลางวันโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) : [3 ธ.ค. 64]
  แจ้งให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565) : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [3 ธ.ค. 64]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 : [2 ธ.ค. 64]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราขสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 : [2 ธ.ค. 64]
  ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ : [2 ธ.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ