องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043840506,043840507,043840508

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000012
วานนี้ 000049
เดือนนี้ 000103
เดือนก่อน 000602
ปีนี้ 005727
ปีก่อน 008304
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 23 ธ.ค. 2565(ดู 91) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตินจี่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุประจำปีงบประมาณ 2567 - 3 ต.ค. 2565(ดู 1) 
  สารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 29 ก.ค. 2565(ดู 30) 
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 8 ก.ค. 2565(ดู 32) 
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 8 ก.ค. 2565(ดู 29) 
  สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต - 27 มิ.ย. 2565(ดู 36) 
  ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ - 21 มิ.ย. 2565(ดู 42) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 - 11 ส.ค. 2565(ดู 23) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2565) - 7 ก.ค. 2565(ดู 27) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 - 4 ก.ค. 2565(ดู 28) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 6 มิ.ย. 2565(ดู 42) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 - 19 พ.ค. 2565(ดู 49) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 - 21 เม.ย. 2565(ดู 47) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) - 4 เม.ย. 2565(ดู 61) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 2564(ดู 144) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 2564(ดู 135) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจีี่ - 5 ต.ค. 2564(ดู 146) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 29 ก.ย. 2564(ดู 228) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2564(ดู 248) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2564(ดู 253) 
  เอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) - 22 ก.พ. 2564(ดู 295) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 97) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 97) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) - 27 ม.ค. 2565(ดู 104) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก - 27 ม.ค. 2565(ดู 97) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 112) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 99) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเส้นรอบหมู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 85) 
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  แต่ตั้ง คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200มิลลิลิตร ให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ย๔เอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร จำนวน 8,376 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบเฉพาะเจาะจง (465) : [23 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปให้เข้าเสนอราคาและต่อรองราคาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ : [20 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ : [20 ธ.ค. 2564]
  ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ : [20 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งเอกสารข้อมูลผู้ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 : [29 ธ.ค. 2564]
  ขอส่งรายชื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต. ดินจี่ : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจัดตั้งวัดพุทธโธโสภารักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : [4 ม.ค. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [30 ธ.ค. 2564]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งแรก : [30 ธ.ค. 2564]
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ นายวิชนุ คาดีวี : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบประวัติ นายณัฏฐ์ มะคะโช : [30 ธ.ค. 2564]

ภาพกิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ (โอนย้าย ) นายณรงค์เดช แสนอุดม นายช่างโยธาชำนาญงาน 29-กันยายน 2565 (ดู 10)

งาน กู้ชีพ อบต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2565 (ดู 63)

วิดีโอแนะนำ

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 45)

นำเสนอ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 55)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 625)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 544)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 400)

แหล่งขุดค้นคว้าไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม (ดู 856)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลดินจี่ (ดู 173)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 : [4 ส.ค. 2565]
  การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2565 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 : [4 ส.ค. 2565]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 : [4 ส.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ