กองช่าง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายณรงค์เดช แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายณรงค์เดช แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเกรียงไกร บุสดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายยุทธศิลป์ เติมทานาม เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นายอำพัน บุญทานันท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรัญ ศรีมหาไชย ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้้ช่วยนายช่างไฟฟ้า