องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043840506,043840507,043840508

วีดีโอแนะนำจังหวัด
​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00022
วานนี้ 00031
เดือนนี้ 00754
เดือนก่อน 00343
ปีนี้ 03094
ปีก่อน 06821
 
  • จดหมายข่าว ประจำเดื.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ข่าวรับสมัคร
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 21 ก.ย. 2566(ดู 2) 
  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 18 ก.ย. 2566(ดู 2) 
  ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกสำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ. 2566 - 18 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พศ.2566 - 18 ก.ย. 2566(ดู 3) 
  การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกได้ - 4 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 27 ก.ค. 2566(ดู 220) 
  ประกอบกิจการรับทำเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ - 24 ก.ค. 2566(ดู 222) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 6 ก.ย. 2566(ดู 10) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 30 ส.ค. 2566(ดู 18) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 7 ส.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - 12 ก.ค. 2566(ดู 215) 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566 - 7 ก.ค. 2566(ดู 216) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - 9 มิ.ย. 2566(ดู 218) 
  ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญของสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน เมษายน 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 213) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 26 มิ.ย. 2566(ดู 221) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 18 พ.ค. 2566(ดู 231) 
  ประกาศรายชื่อและการขึันบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 พ.ย. 2564(ดู 479) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา - 26 ต.ค. 2564(ดู 473) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจีี่ - 5 ต.ค. 2564(ดู 490) 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 29 ก.ย. 2564(ดู 554) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2564(ดู 589) 
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อเมนประปาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ - 5 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ (ทรายยป้องกันยุงลาย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 436) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 433) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดกีฬาฟุตบอลลีกคำม่วง-สามชััย ครั้งที่ 1) - 27 ม.ค. 2565(ดู 461) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 51-81 คน (ฐานรากแผ่)ศุนย์พัฒนาเด้กเล็กวัดสว่าสงโพธิ์ชัยโพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธฺุ โดยวิธีคัดเลืออก - 27 ม.ค. 2565(ดู 469) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 441) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแว่มถนนลูกรังสายหินฮางบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 27 ม.ค. 2565(ดู 414) 
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน) งานการศึกษา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  จ้างก่อสร้างป้าย,ประตูเข้า-ออก และรั้วกำแพงด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านดินจี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-27
  • คำสั่ง
  • หนังสือส่ง
  • หนังสือรับ
  แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ : [11 ก.ค. 2566]
  ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [28 ก.พ. 2566]
  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสในการการดำเนินงานของหน่วยรัฐ(ITA) : [13 ธ.ค. 2565]
  แต่ตั้ง คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200มิลลิลิตร ให้เด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออาหารเสริม(นม) ย๔เอสที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุกล่องละ 200 มิลลิลิตร จำนวน 8,376 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [28 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แบบเฉพาะเจาะจง (465) : [23 ธ.ค. 2564]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 ธ.ค. 2564]
  แจ้งการประเมินผลควบคุมภายใน 2565 : [11 ม.ค. 2566]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งเอกสารข้อมูลผู้ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : [29 ธ.ค. 2564]
  ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564 : [29 ธ.ค. 2564]
  ขอส่งรายชื่อสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต. ดินจี่ : [24 ธ.ค. 2564]
  นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล : [24 ธ.ค. 2564]
  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาจัดตั้งวัดพุทธโธโสภารักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ : [4 ม.ค. 2565]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนาเสริสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [30 ธ.ค. 2564]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งแรก : [30 ธ.ค. 2564]
  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช) : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบวุฒิการศึกษา : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ นายวิชนุ คาดีวี : [30 ธ.ค. 2564]
  แจ้งผลตรวจสอบประวัติ นายณัฏฐ์ มะคะโช : [30 ธ.ค. 2564]

ภาพกิจกรรม

ถนนสายบุญ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 18/สิงหาคม/2566 (ดู 42)

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 - สิงหาคม -2566 ณ ห้องประชุม อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ (ดู 22)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (ดู 248)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมประจำเดือน (ดู 247)

ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง มหกรรมโปงลางฯ (ดู 241)

วิดีโอแนะนำ

การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 345)

นำเสนอ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดู 372)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง (ดู 967)

เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ดู 1022)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก (ดู 237)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:สำนักสงฆ์ป่าพระธาตุภูพาน (ดู 836)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบลดินจี่ (ดู 532)

ดาวน์โหลดใหม่

  เชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 : [21 ก.ย. 2566]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 : [21 ก.ย. 2566]
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 67 : [18 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติปี66 : [11 ก.ย. 2566]
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 : [7 ก.ย. 2566]
  ครั้งแรก วันที่ 30 ธ.ค.2564 : [21 ส.ค. 2566]
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2566 : [21 ส.ค. 2566]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.2566 : [21 ส.ค. 2566]
  สมัยสามัญ สมัญที่ 1 ครั้งที่ 1.2565 : [21 ส.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมอาชีพ

ควบคุมภายใน