ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 11 ก.ย. 63 9
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.1) ( แปลงที่ 1 – 2,789 ) องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ส.ค. 63 8
ประกาศอำเภอคำม่วง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ( Tambon Smbon Smart Team ) 27 ส.ค. 63 40
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 18 ส.ค. 63 5
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 14 ส.ค. 63 5
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 6 ส.ค. 63 10
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 16 ก.ค. 63 12
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 16
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 14
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 15
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ 9 ก.ค. 63 11
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 9 ก.ค. 63 16
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 8 ก.ค. 63 18
ปกติตาม และประเมินผล 8 ก.ค. 63 11
ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ 8 ก.ค. 63 12
แผนดำเนินงาน ๒๕๖๒ 8 ก.ค. 63 14
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 62 ต่อ สภา 8 ก.ค. 63 18
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 ก.ค. 63 15
สรุปผลการดำเนินงานติดตาม ตามแผนปีพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ( ๒ ) 8 ก.ค. 63 13
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 18
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 16
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 16
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2 ก.ค. 63 14
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 ก.ค. 63 12
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 16
ข้อมูลประกาศผู้ชนะการเสนอการประกวดราคา 2 ก.ค. 63 13
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม 2563 2 ก.ค. 63 17
ใบปลิว องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ บ้านดินจี่ และ บ้านโพนแพง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 26 มิ.ย. 63 21
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 25 มิ.ย. 63 21
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 16 เม.ย. 63 30