ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 พ.ย. 62 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 6 พ.ย. 62 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 18 ต.ค. 62 15
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๕ วันที่ ๔ ตุลาคม 2562 4 ต.ค. 62 26
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 ก.ย. 62 25
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 ส.ค. 62 30
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 9 ส.ค. 62 32
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 อบต.ดินจี่ 7 ส.ค. 62 31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 ก.ค. 62 41
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 มิ.ย. 62 45
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 มิ.ย. 62 47
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิ.ย. 62 38
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 62 50
รับสมัครประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุตำบลดินจี่ 9 เม.ย. 62 55
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 8 มี.ค. 62 82
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ก.พ. 62 79
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ 25 ม.ค. 62 106
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 62 78
ประกาศเจตนารมณ์ 21 ม.ค. 62 89
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 10 ม.ค. 62 79
เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง 8 ม.ค. 62 819
ประกาศ อบต.ดินจี่ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 28 ธ.ค. 61 59
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 27 ธ.ค. 61 70
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2564 27 ธ.ค. 61 283
มาตรการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 61 68
การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ธ.ค. 61 107
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 ธ.ค. 61 109
เชิญร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ทำความดีด้วยใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 21 ธ.ค. 61 143
ชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา 9 มิ.ย. 59 120
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ"ประดับธงในดวงใจ 9 ก.ย. 58 153