ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 14 ม.ค. 63 2
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที 11 ลง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 62 7
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 ธ.ค. 62 13
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 2 ธ.ค. 62 15
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 พ.ย. 62 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 6 พ.ย. 62 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 18 ต.ค. 62 30
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๕ วันที่ ๔ ตุลาคม 2562 4 ต.ค. 62 57
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 ก.ย. 62 60
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 ส.ค. 62 71
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 9 ส.ค. 62 52
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 อบต.ดินจี่ 7 ส.ค. 62 52
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 ก.ค. 62 140
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 มิ.ย. 62 79
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 มิ.ย. 62 68
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิ.ย. 62 48
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 62 73
รับสมัครประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุตำบลดินจี่ 9 เม.ย. 62 77
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 8 มี.ค. 62 110
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ก.พ. 62 105
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ 25 ม.ค. 62 163
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 62 96
ประกาศเจตนารมณ์ 21 ม.ค. 62 122
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 10 ม.ค. 62 101
เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง 8 ม.ค. 62 954
ประกาศ อบต.ดินจี่ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 28 ธ.ค. 61 100
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 27 ธ.ค. 61 97
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2564 27 ธ.ค. 61 342
มาตรการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 61 86
การรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ธ.ค. 61 140