ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 19 มี.ค. 63 8
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 16 มี.ค. 63 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะ กรรมการเลือกตั้งประจำองค์คารบริหารส่วนตำบลดินจี่ 28 ม.ค. 63 25
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 28 ม.ค. 63 15
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 14 ม.ค. 63 22
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที 11 ลง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 62 21
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 ธ.ค. 62 27
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 2 ธ.ค. 62 25
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 พ.ย. 62 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 6 พ.ย. 62 50
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 18 ต.ค. 62 37
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๕ วันที่ ๔ ตุลาคม 2562 4 ต.ค. 62 69
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 ก.ย. 62 70
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16 ส.ค. 62 81
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 9 ส.ค. 62 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2562 อบต.ดินจี่ 7 ส.ค. 62 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 ก.ค. 62 338
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 มิ.ย. 62 88
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 มิ.ย. 62 82
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิ.ย. 62 57
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 62 87
รับสมัครประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุตำบลดินจี่ 9 เม.ย. 62 102
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 8 มี.ค. 62 156
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ก.พ. 62 136
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตต่างๆ 25 ม.ค. 62 332
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 62 129
ประกาศเจตนารมณ์ 21 ม.ค. 62 160
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 10 ม.ค. 62 114
เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์แผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกก่อนทิ้ง 8 ม.ค. 62 1155
ประกาศ อบต.ดินจี่ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 28 ธ.ค. 61 116