ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 6
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 6
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ก.ค. 63 7
การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ 9 ก.ค. 63 6
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 9 ก.ค. 63 7
แผนดำเนินงาน,ติดตามแผน ประกาศ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 8 ก.ค. 63 10
ปกติตาม และประเมินผล 8 ก.ค. 63 6
ประกาศผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ 8 ก.ค. 63 7
แผนดำเนินงาน ๒๕๖๒ 8 ก.ค. 63 7
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 62 ต่อ สภา 8 ก.ค. 63 10
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 8 ก.ค. 63 9
สรุปผลการดำเนินงานติดตาม ตามแผนปีพัฒนา ๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ ( ๒ ) 8 ก.ค. 63 7
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 10
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 9
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 8
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2 ก.ค. 63 8
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 2 ก.ค. 63 7
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 11
ข้อมูลประกาศผู้ชนะการเสนอการประกวดราคา 2 ก.ค. 63 6
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม 2563 2 ก.ค. 63 10
ใบปลิว องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ บ้านดินจี่ และ บ้านโพนแพง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 26 มิ.ย. 63 10
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 25 มิ.ย. 63 14
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 16 เม.ย. 63 22
สรุปสาระสำคัญระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 16 เม.ย. 63 22
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ 19 มี.ค. 63 35
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 16 มี.ค. 63 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่องการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะ กรรมการเลือกตั้งประจำองค์คารบริหารส่วนตำบลดินจี่ 28 ม.ค. 63 41
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 28 ม.ค. 63 33
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 14 ม.ค. 63 39
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ฉบับที 11 ลง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 62 34