คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายลำพัง ตากุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายคำปัญ คำอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายแท่น การถัก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายยงยุทธ์ มังคะรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล