​การบริการขั้นพื้นฐาน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ​การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
                การคมนาคม      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้
                    1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                    2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง – บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง  14  กิโลเมตร
                    3.  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก
                    4.  ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
                
  การไฟฟ้า
- องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
1. มีลำห้วย  จำนวน   4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)
2. สระน้ำมี   14   แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                     1.  ฝาย       8     แห่ง
                     2. บ่อน้ำตื้น จำนวน    6   บ่อ
                     3. บ่อบาดาลมือโยก    37  บ่อ
  การประปา
                       องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเมื่อถึงฤดูแล้ง  การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านเท่านั้น

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                       ​เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้

มวลชนจัดตั้ง
                     5.2.1 ลูกเสือชาวบ้าน                                  3    รุ่น      จำนวน   600   คน
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 9