​การบริการขั้นพื้นฐาน


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ​การบริการขั้นพื้นฐาน


 

ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ในเขต อบต.มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  75.54 ถนนลูกรัง ร้อยละ 85.65  ซึ่งถนนในความรับผิดชอบของ อบต.และถนนทางหลวงชนบท ดังนี้
  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มี 11 สาย
  2. ถนนลาดยาง  4 สาย
  3. ถนนลูกรัง  52 สาย
  4. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข กส 3020
          การไฟฟ้า
                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าทุกครัวเรือน
          การประปา
           การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
 
          โทรศัพท์
                เสาโทรศัพท์  จำนวน  4   แห่ง คือ
  1. บ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่น จำกัด
  2. บมจ.โทเทิล แอ็คเซสฯ
  3. บ.แฟกซ์ไลท์ จำกัด
  4. บ.บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด
ระบบเศรษฐกิจ
    การเกษตร ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง  และอื่นๆ

 การประมง ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้หาเพื่อจำหน่าย แต่หาเพื่อการบริโภค
         
   การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้
     โค   2,014  ตัว   กระบือ  488 ตัว   สุกร  312 ตัว  สัตว์ปีก 3,560 ตัว     ไก่ ๑๑๕   ตัว  อื่นๆ  1,668  ตัว

    การบริการ
          โรงแรม  1    แห่ง
     
     การท่องเที่ยว
             องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีสถานที่ท่องเที่ยว ภูน้อย  แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ (ไดโนเสาร์)
         
      การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
                   1) การพาณิชย์
                             - โรงสีข้าว                           10     แห่ง
                             - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง     3      แห่ง
                             - ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ            7      แห่ง
                              - ร้านค้า                              61      แห่ง
                               - โรงเรือน                            1      แห่ง
                              - ร้านอินเตอร์เน็ต           1      แห่ง
                             - ร้านซ่อมรถ                6      แห่ง
                             - บ้านเช่า                  11      หลัง    
                              - ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์     3    แห่ง                         
                              - ร้านการเกษตร                      2       แห่ง             
                             - สถานีฐานฯ (เสาโทรศัพท์)   4   แห่ง    
                             - คลินิก                    1        แห่ง
                             - ร้านอาหาร               1        แห่ง
                              - รีสอร์ท                  1        แห่ง
       กลุ่มอาชีพ/กลุ่มมวลชน
            1)  กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน     จำนวน        11   กลุ่ม ดังนี้
                   - กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
                   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนแพง หมู่ 4
                   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7
                   - กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6
                   - กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
                   - กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านดินจี่ หมู่ที่ 2
                   - กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6
                   - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดินจี่พัฒนา หมู่ที่ 1
                   - กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
                   - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดินจี่ หมู่ที่ 11
                   - กลุ่มเกษตรกรดินจี่ บ้านดินจี่ หมู่ที่ 1
                             2) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน              11      กลุ่ม
                             3) อปพร                            94      คน
                             4) อสม.                             151    คน
       แรงงาน
                   อาชีพหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา
                   อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย
                   อาชีพเสริม คือรับจ้างทั่วไป ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
           ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านละชุมชน
                  
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
เกษตรกร
พื้นที่
ทำการเกษตร
(ไร่)
พื้นที่ทำนา
(ไร่)
พื้นที่ทำไร่
(ไร่)
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
(ไร่)
พื้นที่อื่นๆ
(ไร่)
1 ดินจี่          137 1,430 1,170 - 2 3,568
2 ดินจี่          164 1,236 875 - 6 3,103
3 โคกสนาม          141 1,056 931 - 4 3,550
4 โพนแพง          120 1,795 1,370 - 3 3,405
5 โพนแพง          270 1,861 1,289 - 5 4,009
6 ห้วยสมอทบ          273 2,002 1,142 - 7 4,399
7 โนนหนามแท่ง          138 1,112 819 - 2 4,358
8 ทุ่งสว่างพัฒนา            95 1,476 1,120 - 4 2,724
9 ท่านาเลา          172 1,544 1,005 - 7 3,122
10 โพนแพง          159 1,970 1,156 - 6 3,466
11 ดินจี่          149 2,032 1,326 - 5 3,244
รวม       1,818 17,513 12,203 - 51 38,948
         
ข้อมูลด้านการเกษตร
   ประเภทของการทำเกษตร(ทำนา)
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนไร่ ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย
  (ครัวเรือน) (ไร่) เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย
      (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)
บ้านดินจี่                450               4,100          173.33       1,730.00         4,566.67
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา                 95            1,435        360.00     1,150.00         6,488.00
บ้านท่านาเลา            172            1,005        400.00       640.00         4,400.00
บ้านห้วยสมอทบ             273            1,142        400.00     1,690.00         4,800.00
บ้านโคกสนาม             141               931        400.00     1,300.00         3,500.00
บ้านโนนหนามแท่ง             138               819        400.00     1,690.00         2,000.00
บ้านโพนแพง             549            4,510        383.33     2,600.00         5,233.33
สรุปรวม          1,818         13,942       402.38    1,542.86      4,426.86
           

          2) ประเภทของการทำเกษตร(ทำไร่)
อ้อย
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนไร่ ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย
  (ครัวเรือน) (ไร่) เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย
      (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)
บ้านโพนแพง 4 52      15,000        8,000       10,500
บ้านท่านาเลา 0  0 0  0  0
บ้านโพนแพง 6 100      12,000        3,000         9,600
บ้านดินจี่ 0  0 0  0  0
บ้านดินจี่ 2 60      10,000        5,000         8,000
บ้านห้วยสมอทบ 2 4      10,000        5,580         9,000
บ้านโพนแพง 16 280        8,000        5,000         6,400
สรุปรวม 30 496      11,000        5,316         8,700
 
 
มัน
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนไร่ ผลผลิต ต้นทุน ราคาขาย
  (ครัวเรือน) (ไร่) เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย
      (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่)
บ้านโพนแพง 8 64        3,000        2,500         5,700
บ้านท่านาเลา 1 2        2,000        2,500         4,000
บ้านโพนแพง 0  0 0  0  0
บ้านดินจี่ 10 90        2,000        2,250         3,250
บ้านดินจี่ 10 50        1,500        3,000         2,700
บ้านห้วยสมอทบ 2 3        2,000        3,000         8,000
บ้านโพนแพง 0  0 0  0  0
สรุปรวม 31 209        2,100        2,650         4,730

          ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
         
  ปริมาณน้ำฝน ห้วย/ลำธาร
ชื่อหมู่บ้าน เพียงพอ ไม่เพียงพอ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
  (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
บ้านดินจี่ 0 3 0 3 0 3
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา 0 1 0 1 0 1
บ้านท่านาเลา 0 1 0 1 0 1
บ้านห้วยสมอทบ 0 1 0 1 0 1
บ้านโคกสนาม 0 1 0 1 0 1
บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 0 1 0 1
บ้านโพนแพง 0 3 0 3 0 3
สรุปรวม 0 11 0 11 0 11
 
 
  คลอง หนองน้ำ/บึง
ชื่อหมู่บ้าน เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
  (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
บ้านดินจี่ 0 1 0 1 0 2 0 2
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1
บ้านท่านาเลา 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านห้วยสมอทบ 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโคกสนาม 0 0 0 0 0 1 0 1
บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุปรวม 0 1 0 1 0 4 0 4
 
 
  อ่างเก็บน้ำ ฝาย
ชื่อหมู่บ้าน เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
  (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
บ้านดินจี่ 0 3 0 3 0 3 0 3
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านท่านาเลา 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านห้วยสมอทบ 0 1 0 1 0 1 0 1
บ้านโคกสนาม 0 0 0 0 0 0 0 0
บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 0 1 0 0 0 0
บ้านโพนแพง 0 3 0 3 0 0 0 0
สรุปรวม 0 8 0 8 0 4 0 4
 
  สระ คลองชลประทาน
ชื่อหมู่บ้าน เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
  (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
บ้านดินจี่ 0 3 0 3 0 0 0 0
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา 0 1 0 1 0 0 0
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 426