ประกาศ อบต.ดินจี่ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 มิ.ย. 62 20
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 มิ.ย. 62 13
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิ.ย. 62 10
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 62 15
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ก.พ. 62 43
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 62 44
ประกาศเจตนารมณ์ 21 ม.ค. 62 53
ประกาศ อบต.ดินจี่ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 28 ธ.ค. 61 32
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 27 ธ.ค. 61 45
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2564 27 ธ.ค. 61 72
มาตรการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 61 43