ประกาศ อบต.ดินจี่ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 18 ก.ค. 62 16
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 6 มิ.ย. 62 31
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 6 มิ.ย. 62 31
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 6 มิ.ย. 62 24
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 6 มิ.ย. 62 33
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 1 ก.พ. 62 61
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 62 61
ประกาศเจตนารมณ์ 21 ม.ค. 62 70
ประกาศ อบต.ดินจี่ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 28 ธ.ค. 61 44
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 27 ธ.ค. 61 54
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 - 2564 27 ธ.ค. 61 180
มาตรการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 27 ธ.ค. 61 57