หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวรติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


นายณรงค์เดช แสนอุดม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง