กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวบุญไสว ดอนสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น


นางสาวศศินิภา คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางมัลลิกา หลักทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางวรัญญา ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางนรีรัตน์ จันทะโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเสาวภา คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้