สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายวิชัย การถัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยุทธนา ภูพาดแร่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไพโรจน์ ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสามารถ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายภูวดล ทองอุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวพรรณทิพย์ อิงภู
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายพนมไพร การถัก
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายอนุพงศ์ บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวเรณุตา นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวุฒิชัย มหาโยธี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นางสาวเกวลี เทศารินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวทองคำ ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนนทิพา ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสราณุวัฒน์ ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายสมชาย ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายสีแพง ศรีมุขดา
พนักงานขับรถยนต์


นายเทิดศิลป์ สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายพรทวี สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายก่าน สาระโป
นักการภารโรง


นายเสกสรร สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายโกมินทร์ ไชโยธา
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาววิมล ต่อชีวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวลลิตา ภูพาดแร่
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายประสิทธิศกดิ์ ตากุด
พนักงานขับรถยนต์