สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายวิชัย การถัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยุทธนา ภูพาดแร่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไพโรจน์ ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสามารถ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายภูวดล ทองอุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสาวพรรณทิพย์ อิงภู
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายพนมไพร การถัก
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายอนุพงศ์ บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นางสาวเรณุตา นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวุฒิชัย มหาโยธี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


นางสาวเกวลี เทศารินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวทองคำ ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนนทิพา ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0854578635


นายสราณุวัฒน์ ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายสมชาย ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายสีแพง ศรีมุขดา
พนักงานขับรถยนต์


นายเทิดศิลป์ สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายพรทวี สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายก่าน สาระโป
นักการภารโรง


นายเสกสรร สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายโกมินทร์ ไชโยธา
ผู้ช่วยนิติกร
เบอร์โทร : 0981577867


นางสาววิมล ต่อชีวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0821163639


นางสาวลลิตา ภูพาดแร่
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร : 0982384726


นายประสิทธิศกดิ์ ตากุด
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนิภาพร มะโนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0852157177