สำนักปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นายวิชัย การถัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายยุทธนา ภูพาดแร่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไพโรจน์ ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายสามารถ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายภูวดล ทองอุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางพรรณทิพย์ แสงบุตร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


นายพนมไพร การถัก
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายอนุพงษ์ บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายยุทธศิลป์ เติมทานาม
จพง.ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นางสาวเรณุตา นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางทองคำ ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุชาติ ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายสราณุวัฒน์ ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางนนทิพา ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมชาย ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์


นายสีแพง ศรีมุขดา
พนักงานขับรถยนต์


นายพรทวี สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายเทิดศิลป์ สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายเสกสรร สาระโป
พนักงานขับรถยนต์


นายก่าน สาระโป
นักการภารโรง