อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดินจี่ นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ผู้บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.ดินจี่ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำไดโนเสาร์ภูน้อย (ฝายกกโก)... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 20)

ประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกฯ ฝ่ายบริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซิ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองน้ำสาธารณภูน้อย!!... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 9)

หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

โครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต " รณรงค์ลดขยะอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยให้ทุกส่วนราชการ ลดใช่ถุงพลาสติกแลโฟม เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 6)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 5-6 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำตำบล อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าว อาหารพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ สถานที่ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังห..... วันที่ 6 พ.ย. 61 (ดูู 16)

ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานฯ อบต.ดินจี่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดินจี่ ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์ ซึ่งปีนี้ได้ไปถวาย ณ วัดพูลสวัสดิ์ ประชาสามัคคี หมู่ 7 บ้านโนนหนามแท้ง เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องใน..... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 9)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่

วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่ ... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 14)

ครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนร่วมกับ พมจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 วันนี้มีคุณหมอจาก รพ.สต.ดินจี่ และ รพ.คำม่วง มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอา่ยุ... วันที่ 7 ก.ย. 61 (ดูู 8)

ค้นหาคนหลงป่า

เริ่มค้นหาคนหลงป่า!!! 16 สิงหาคม 2561 เช้าวันที่ 2 ของการค้นหา ร.ท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมออกค้นหาคนหลงป่าต่อ โดยมีชุดผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฝ่ายปกครอง และทหารฯ ร่วมออกค้นหาแบ่งเป็น 3 ทีม เดินเท้าเข้าไปในป่าและนั..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 9)

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ... วันที่ 1 พ.ค. 61 (ดูู 9)

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดศรีไพร์วัลย์ บ้านโพนแพง หมู่ 8 ตำบลดินจี่ อำภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 8)

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 8)

โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

 โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครัวเรียนยากจนใตเขตตำบลดินจี่ ตามแบบสำรวจโครงการ(คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 7)

โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561

โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับอำเภอคำม่วง          จัดกิจกรรมโครงการ ถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา ตำบลดินจีร่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 6)

โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ เพื่อ โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561 ... วันที่ 22 มี.ค. 61 (ดูู 8)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2561 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า (หมา-แมว) ในเขตตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ... วันที่ 22 มี.ค. 61 (ดูู 7)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่ วันที่ 23 กันยายน 2559 เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่อย่างเป็นทางการ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุตำบลดินจี่ ... วันที่ 7 ต.ค. 59 (ดูู 8)

ถนนสายบุญวัดโพธิ์ชัยดินจี่

ถนนสายบุญวัดโพธิ์ชัยดินจี่ ประมวลภาพกิจกรรมถนนสายบุญ ... วันที่ 12 ก.ย. 59 (ดูู 9)

ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ

ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ นายกร่วมทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงทาน ... วันที่ 8 ส.ค. 59 (ดูู 10)

ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2

ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 ประมวลภาพออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 ... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 8)

ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมตประมวลภาพ ... วันที่ 13 ก.ค. 59 (ดูู 8)