อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

ปล่อยปลาและกุ้งก้ามกราม

วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์และองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำและกุ้งก้ามกราม) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำให้แหล่งน้ำ ขึ้น ณ อ่าง..... วันที่ 19 เม.ย. 62 (ดูู 81)

โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 งานพัฒนาชุมชน อบต.ดินจี่ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดย นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ประธานในพิธี นายสังข์ สาระโป ประธานสภาฯ ผู้กล่าวรายงาน ฝ่ายบริหารฯ สมาชิกสภาฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ อบต.ดินจี..... วันที่ 13 เม.ย. 62 (ดูู 81)

จิตอาสาพัฒนาลำห้วยสมอทบ

วันที่ 10 เมษายน 2562 จิตอาสาตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดลำห้วยสมอทบ หมู่ที่ 2 ข้างโรงเรียนบ้านดินจี่ เก็บเศษขยะ ติดกิ่งไม้เพื่อเปิดเส้นทางน้ำและเพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันบรมราชาภิเษก ซึงประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครองจากอำเภอคำม่วง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.คำม่วง ผู้นำชุมชน..... วันที่ 10 เม.ย. 62 (ดูู 56)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดินจี่

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา อบต.ดินจี่จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ เป็นประธาน น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ นายสังข์ สาระโป ประสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบต.ดินจี่ น.ส.นิตยา ศรีชะตา หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ดิน..... วันที่ 29 มี.ค. 62 (ดูู 58)

โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้คำเนินการตามโครงการห้องน้หท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย ปี 2562 เพื่อพัฒนาห้องน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย และมีการดูแลอยู่สม่ำเสมอ ... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 25)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 8 - 25 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดยนายลำพัง ตากุด นายกฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อ..... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 31)

รวมพลจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพนแพง

วันที่ 21มีนาคม2562 ร้อยโท ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง ประธานศูนอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยใด้นำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอคำม่วง เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการเก็บขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย จากกรณีไฟไหม้ที่พักอาศัยของราษฎร หมู่ที่ 10 บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอ..... วันที่ 21 มี.ค. 62 (ดูู 66)

โครงการถนนสายบุญ

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธาน ในโครงการถนนสายบุญ อำเภอคำม่วง ังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ตามประกาศวาระังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยมีเตนารมณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดกิกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ อันเป..... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 79)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 13 มีนาคม 2562 อำเภอคำม่วงได้จัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านดินจี่ หมู่ 1 ตำบลดินี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้่ายของพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน..... วันที่ 13 มี.ค. 62 (ดูู 75)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด หมู่ 7

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.7 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ศาลาประชาคม ม.7 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตา..... วันที่ 7 มี.ค. 62 (ดูู 40)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.1 ม.2 ม.6 ม.9 และหมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.11 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจ..... วันที่ 28 ก.พ. 62 (ดูู 45)

พ่นยุงจำกัดพื้นที่โรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ เรื่องพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ราย จึงได้ประสานมาทาง อบต.ดินจี่ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ไม่ให้เกิดการระบาดโดยการพ่นยาและกำจัดตัวยุง รอบที่ 1 ในรัสมีจากบ้านที่เกิดเหตุระยะ 100 เม..... วันที่ 26 ก.พ. 62 (ดูู 34)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562 (นครอิฐเกมส์)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ อบต.ดินจี่ ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์) ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 94)

ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ท.ธวัชชัย  เก็มวัง นายอำเภอคำม่วง ตรวจติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงครัวเรือนให้ นางหนูพร  มาศคำสอน ราษฎร หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Kalasin Happinesses Model) ใช้งบประมาณท..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 36)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ ร่วมกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ อำเภอคำม่วง ณ สนามที่ว่าการอำเภอคำม่วง ... วันที่ 21 ก.พ. 62 (ดูู 76)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ สอนบุญตา ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.4 ม.5 ม.8 และหมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.4 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่ง..... วันที่ 20 ก.พ. 62 (ดูู 44)

บุญกุ้มข้าว ตำบลดินจี่ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญกุ้มข้าว หรือ บุญคูณลาน ประจำปี 2562 ขึ้น โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้าย..... วันที่ 7 ก.พ. 62 (ดูู 125)

ทำหมั๋นสุนัขและแมว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริ..... วันที่ 6 ก.พ. 62 (ดูู 93)

มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ โดย นายลำพัง  ตากุ นายกฯ น.ส.รติรัตน์  อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ มอบหมายให้ น.ส.นิตยา  ศรีชะตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของตำบลดินจี่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น โดยมีตัว..... วันที่ 5 ก.พ. 62 (ดูู 42)

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562... วันที่ 25 ม.ค. 62 (ดูู 73)