พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: พันธกิจ

dookdikพันธกิจ(mission)dookdik


 
                  * พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                  * พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                  * พัฒนาการเกษตร
                  * บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
                  * ส่งเสริม / สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                  * พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 366