พันธกิจ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: พันธกิจ

พันธกิจ(mission)
               
                *** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                *** พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
                *** พัฒนาการเกษตร
                *** บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
                *** ส่งเสริม/สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
                *** พัฒนาระบบบริหารจัดการ
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 335