วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่


วิสัยทัศน์

“ดินจี่ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า
ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น
ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  3. พัฒนาการเกษตร
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
  5. ส่งเสริม / สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คำขวัญ

ดินแดนนครอิฐเก่า   ติดเทือกเขาภูพาน
ต้นลำธารหลายสาย   มากมายฝูงวัวไทย
หลากหลายอาหารป่า    มหาศาลเมล็ดพันธุ์ข้าว
ลือเล่าซากดึกดำบรรพ์    ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 167