สภาพทั่วไป


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร


      องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 

สภาพทั่วไป
            ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง 14 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  86  กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีเขตติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้
                  ทิศเหนือติด ต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
                  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
             พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีพื้นที่โดยประมาณ  69  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  43,125 ไร่และสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ภูเขาเขตเทือกเขาป่าสงวนแห่งชาติภูพาน
             สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและหุบเขา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน โดยเป็นหมู่บ้าน
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
              จำนวนหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน  ดังนี้
                        บ้านดินจี่  หมู่ 1
                        บ้านดินจี่ หมู่ 2
                        บ้านโคกสนาม หมู่ 3
                        บ้านโพนแพง หมู่ 4
                        บ้านโพนแพง หมู่ 5
                        บ้านห้วยสมอทบ หมู่ 6
                        บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7
                        บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ 8
                        บ้านท่านาเลา หมู่ 9
                        บ้านโพนแพง หมู่ 10
                        บ้านดินจี่ หมู่ 11
  
 สภาพทางสังคม  สภาพทางการศึกษา
    - โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล
        1. โรงเรียนบ้านดินจี่        ตั้งอยู่ในหมู่ 2
        2. โรงเรียนนักธุรกิจ         ตั้งอยู่ในหมู่ 3
        3. โรงเรียนบ้านโพนแพง   ตั้งอยู่ในหมู่ 10
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  4  ศูนย์                                              
   ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ( ตั้งอยู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 )
ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ตั้งอยู่บ้านโพนแพง หมู่ 10 )
    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระประทุม (ตั้งอยู่บ้านโคกสนาม หมู่ 3 )
    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี (ตั้งอยู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7 )
  สถาบันและองค์การทางศาสนา
                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้
                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่                                        อยู่ในเขตหมู่ 1
                                2. วัดสระปทุม                                            อยู่ในเขตหมู่ 3
                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง                            อยู่ในเขตหมู่ 4
                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                      อยู่ในเขตหมู่ 5
                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11
                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                        อยู่ในเขตหมู่ 7
                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                            อยู่ในเขตหมู่ 3
                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                     อยู่ในเขตหมู่ 10
                 การสาธารณสุข
                       - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดินจี่ หมู่ 11
                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                      - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่ 
 
                                                                     ถนนในตำบลดินจี่

การบริการขั้นพื้นฐาน
                การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้
                    1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                    2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง–บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 14  ก.ม.
                    3. ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก
                    4.  ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
                การไฟฟ้า
                     - องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
 

ภาพ:อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ

ภาพ:หนองน้ำสาธารณะ บริเวณทางขึ้นแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์ภูน้อย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ
                     1. มีลำห้วย  จำนวน  4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)
                     2. สระน้ำมี   14   แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                     1.  ฝาย  8  แห่ง
                     2. บ่อน้ำตื้น จำนวน  6 บ่อ
                     3. บ่อบาดาลมือโยก 37  บ่อ
  การประปา
           องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ปัจจุบันใช้น้ำในการอุปโภคจากอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบและอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านบางหมู่เท่านั้น

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน และเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ดังนั้นจึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้
 
 
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 52