งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวอรุณลักษณ์ นามนิตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางอุไรวรรณ์ อโนศรี
ครู คศ.2 ศพด.บ้านดินจี่


นางดวงฤดี ไชยผา
ครู คศ.1 ศพด.บ้านดินจี่


นางบุษกร ปาระดี
ครู คศ.2 ศพด.วัดสระประทุมโคกสนาม


นางวรัญญา เทศารินทร์
ครู คศ.1 ศพด.วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี


นางมะลิวัลย์ ติกาพันธ์
ครู คศ.2 ศพด.บ้านโพนแพง


นางสุนิสา กุดวงค์แก้ว
ครู คศ.1 ศพด.บ้านโพนแพง


นางทับทิม คนโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววันเพ็ญ อิงเอนุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวแววตา ละดาศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมณีวรรณ์ ดงภูยาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุพาพร จันทะโสต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววัณนิภา ภูตาคม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอัมพร จันทะวัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก