รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ไตรมาสที่2   8 ก.ย. 64 9
ไตรมาสที่3   8 ก.ย. 64 8
ไตรมาสที่4   8 ก.ย. 64 12
ไตรมาสที่1   7 ก.ย. 64 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4,5,8   22 พ.ย. 61 223
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7   22 พ.ย. 61 190
โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องน้ำคนพิการ   22 พ.ย. 61 193
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4   22 พ.ย. 61 185
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียตัวยู หมู่ 11   22 พ.ย. 61 183
โครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 2,3,7   22 พ.ย. 61 177
โครงการก่อสร้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่ 1,6,9,11   22 พ.ย. 61 177
โครงการลงเสริมผิวดินลูกรังหมู่ 8   22 พ.ย. 61 187