หนังสือรับ


ออนไลน์ : 3

หนังสือรับ วันที่ โหลด
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธ์ู ประจำปี 2564   7 ธ.ค. 64 0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารจังหวัดกาฬสินธ์ุสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ สำนักงานเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์   7 ธ.ค. 64 0
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุลคากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 ธ.ค. 64 0
าการใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงาการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (national enironmentl open data)   7 ธ.ค. 64 0
ขอแจ้งไฟส่องทางชำรุด   7 ธ.ค. 64 0
ขอแจ้งไฟส่องทางชำรุด   7 ธ.ค. 64 0
ขอน้ำอุปโภค   7 ธ.ค. 64 0
ขอเบิกเงินพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และหนังสือแจ้งเจ้าบ้านในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564   7 ธ.ค. 64 0
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕   3 ธ.ค. 64 2
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี   3 ธ.ค. 64 2
แต่งตั้งครูรับเงินอาหารกลางวันโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)   3 ธ.ค. 64 2
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565)   3 ธ.ค. 64 0
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   3 ธ.ค. 64 0
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   2 ธ.ค. 64 3
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราขสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   2 ธ.ค. 64 3
ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ   2 ธ.ค. 64 3
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   2 ธ.ค. 64 3
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2565   2 ธ.ค. 64 3
ขอเชิญประชุม   2 ธ.ค. 64 2
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์การจัดซื้ิอที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน   2 ธ.ค. 64 2
ขอเชิญประชุม   2 ธ.ค. 64 2
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน   2 ธ.ค. 64 2
แจ้งค่าไฟฟ้า   2 ธ.ค. 64 1
การรับแจ้งการตาย นายหูม แก่นมะนีตัน   1 ธ.ค. 64 1
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีญจักรพรรดิมาาลา ประจำปี 2565 ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองกรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ธ.ค. 64 0
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าทำเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564   1 ธ.ค. 64 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม ltax 3000 v.4 และโปรแกรมทดลอง ltaxmap (cloud serice online demo) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมจัดเก็บขยะ (e-fee) แสดงรายละเอียด กค.3 และแบบ กค.4 เพื่อส่งเข้าระบบ e-laas ข   1 ธ.ค. 64 1
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)   1 ธ.ค. 64 1
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   1 ธ.ค. 64 1
ขอโซล่าเซลล์ช่องสว่างที่ศาลาประชาคม ม.5   1 ธ.ค. 64 1