หนังสือส่ง


ออนไลน์ : 4

หนังสือส่ง วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือปรพชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ธ.ค. 64 0
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชี   7 ธ.ค. 64 0
แจ้งให้เข้ามาทำสัญญาจ้าง   3 ธ.ค. 64 3
ขอโอนเงินสวัสดิการพนักวานส่วนตำบล   3 ธ.ค. 64 0
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (น.ส.ปริตา)   30 พ.ย. 64 5
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายวิชณุ)   30 พ.ย. 64 5
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายกรวัฒน์)   30 พ.ย. 64 5
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายทินกร)   30 พ.ย. 64 5
ให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (นายสหนนทนันท์ )   30 พ.ย. 64 5
ขอความอนุเคราะห์ปิดบัญชีเงินฝาก   29 พ.ย. 64 10
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสูงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์" ประจำปี ๒๕๖๕   24 พ.ย. 64 6
ขอความอนุเคราะห์โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง อบต.ดินจี่   24 พ.ย. 64 6
นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล   24 พ.ย. 64 6
นำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ของพนักงานส่วนตำบล   24 พ.ย. 64 6
ส่งเงินคืนตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)   24 พ.ย. 64 6
ขอรับนํ้ายาฆ่าเชื้อ   19 พ.ย. 64 7
ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   18 พ.ย. 64 6
ส่งเงินชำระค่าแบบพิมพ์   17 พ.ย. 64 5
การชำระค่าไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   12 พ.ย. 64 7
ขอส่งรายชื่อขอสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี   12 พ.ย. 64 6
โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   11 พ.ย. 64 6
รายงานผลการประกอบอาชีพผู้กู้เงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔   11 พ.ย. 64 6
ส่งรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๒๕๖๔   11 พ.ย. 64 6
แจ้งที่อยู่ e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔พ   11 พ.ย. 64 5
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน   11 พ.ย. 64 5
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน   11 พ.ย. 64 6
รายงานข้อมูลการแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   9 พ.ย. 64 6
ส่งรายชื่อคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   9 พ.ย. 64 5
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   9 พ.ย. 64 6
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   9 พ.ย. 64 6