ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

****************************
 
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๑ อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    (ภาค ข) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  นั้น
                    บัดนี้  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้
                   ๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
                   ๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
                   ๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว
                   ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จะบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเท่านั้น
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                       ประกาศ ณ วันที่  ๔  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 64   View : 84
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1047)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 258)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 251)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 128)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 141)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 113)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 113)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :