เอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.)


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: เอกสารแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.)

ภาคผนวก ข.
 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
........................................................
 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ
๑. แบบใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
๒. แบบหนังสือยินยอมจากองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด รับรองอนุญาตให้สอบคัดเลือก
๓. แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน)
๔. แบบหนังสือรับรองความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชารับรอง
๕. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 64   View : 76
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1047)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 258)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 251)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 128)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 141)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 113)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 113)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :