ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
-------------------------------
                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓–๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น
                    อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
 
ลำดับที่ เลขประจำ
ตัวสอบ
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
๐๐๑ นางสาวสมิตา  อ่อมใหล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
สังกัด กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
                   กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ
                  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ มารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ ชั้น ๑
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 22 มีนาคม 64   View : 73
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1047)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 258)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 251)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 128)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 141)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 113)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 113)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :