ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
....................................................
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อปรับเพิ่ม/ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ และเพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ในตำแหน่งที่ขอกำหนดเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา
                    อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๒ และ มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง   โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                    ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
                        ๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
                               ๑) ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา (๐๑)             จำนวน     ๑     อัตรา
                               ๒) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (๐๒)          จำนวน     ๑     อัตรา
                               ๓) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (๐๓)                  จำนวน     ๑     อัตรา
                          ๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
                               ๑) พนักงานดับเพลิง (๐๔)                     จำนวน     ๒    อัตรา
                               ๒) ภารโรง (๐๕)                                 จำนวน     ๑    อัตรา
                   รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
                   ๒. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
                             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบ ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๔ ๐๕๐๖
                    ๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะและวันเวลาสถานที่ ดังนี้
                   ๓.๑ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเว็บไซต์ WWW.dinchi.go.th
                   ๓.๒ กำหนดการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
                         ๑) ประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แบบปรนัย ในวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                         ๒) ประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
                         ๓) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสบกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                         ๔) ประเมินสรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
                   ๔. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
                   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศไว้ในข้อ ๖ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ และ WWW.dinchi.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี


               
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 29 กันยายน 64   View : 47
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1073)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 273)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 262)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 142)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 153)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 126)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 126)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :