ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
*************************
                    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น
                     อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
                      . รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
                      บุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
                       ๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
                       กำหนดการ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
                       ๒.๑ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
                       ๒.๒ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                       ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
                       คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
                       ๓.๑ สอบข้อเขียน(ปรนัย) ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ (ภาค ข)
คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน
                       ๓.๒ สอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
                       ๔. ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
    ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้
                       ๔.๑ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
                       ๔.๒ นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์ไปแสดงตนในวันที่เข้ารับการคัดเลือก                
                       ๔.๓ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ
                       ๔.๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันดังกล่าว ก่อนเวลาสอบคัดเลือก และเมื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ทำการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที จะถือว่าผู้ นั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
                       ๔.๕ ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 26 ตุลาคม 64   View : 23
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่  (ดู 1104)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 292)
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ดินจี่ 2562  (ดู 278)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 160)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดู 169)
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ๒๕๖๓  (ดู 144)
ใบสมัครประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   (ดู 141)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :