มาตรการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
..........................................................
          ตามที่ให้ทุกส่วนราชการควบคุมดูแลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ 10 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีแผนปฏิบัติการ“ รวมพลังประหยังพลังงาน ” ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
          เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  น้ำประปา  และน้ำมันเชื้อเพลิง  และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง  ไม่รั่วไหลสูญเปล่า  จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ  ดังนี้
          1.  การประหยัดไฟฟ้า
          กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ไม่ควรเกินเดือนละ 2,000  หน่วย โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
  1. เครื่องปรับอากาศ
                   ให้เริ่มระยะเวลาเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สั้นลง ดังนี้
          -  เริ่มเปิดเวลา  10.00  น.
          -  ปิดระหว่างเวลา  12.00 น. – 13.00 น.
          -  ปิด  16.30  น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ 30 นาที หากมีภารกิจที่จะต้อง ปฏิบัติงานนอกเวลาให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน
          - ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ 25 องศา (ประหยัดพลังงานได้ 10  %)
          -  ให้นักการภารโรงทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง
  1. ไฟฟ้าส่องสว่าง
          -  ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น
          -  ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง ภายในเขตสำนักงาน
          -  ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทำงานทุกครั้ง
     3.  เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
          -  ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน
          -  ในกรณีที่ไม่ใช้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ  ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร
          -  ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกถ้ามีการชำรุดโดยดำเนินการประมาณราคาซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ
          2.  การประหยัดน้ำ
                   2.1  ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย   ให้คนงานหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
                   2.2  การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง
                   2.3  การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ  ควรใช้อย่างประหยัด
          3.  การประหยัดเชื้อเพลิง
กำหนดให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรวมแต่ละเดือนไม่ควรเกินเดือนละ 1,500 ลิตร โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้
                   3.1 ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
                   3.2  กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน
                   3.3  ใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน
                   3.4  ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถ
                   3.5  ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน  90  กม./ ชม.
                   3.6 ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย
                   3.7  ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2561
                                                                  
                                                                  
 
                                                              (นายลำพัง  ตากุด)
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
 
View : 326