แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ดินจี่


ออนไลน์ : 6


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
----------------------
                   ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ปช. ๐๐๐๔/ว๐๐๑๙   ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการจัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จึงได้ปรับปรุงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ให้ได้มาตรฐานและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                     ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                               
                                                               ลงชื่อ      
                                                                          (นายลำพัง     ตากุด)

 
(รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารเผยแพร่ หรือ ดาวน์โหลด

ห่รือดาวน์โหลดได้ตรงนี้ >>>>>>(E0%B9%88.pdf)
View : 333