ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง

                ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ – จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

- งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานการบัญชี

- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

- งานงบการเงินและงบทดลอง

- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

านพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานพัฒนารายได้

- งานควบคุมกิจการร้านค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานจัดทำทะเบียนพัสดุและควบคุมดูแลพัสดุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 64   View : 101