สาธารณูปโภค


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สาธารณูปโภค

  

สาธารณูปโภค  


 
การคมนาคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  มีถนนสายหลักดังนี้
                   1. ถนน รพช. สายบ้านใหม่ – บ้านนาตาล ต.นาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ระยะทาง 17 กิโลเมตร
                   2. ถนน อบจ.จังหวัดกาฬสินธุ์ สายอำเภอคำม่วง – บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง  14  กิโลเมตร
                   3. ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่เป็นถนนลาดยางสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  และถนนลูกรังสภาพถนนเป็นหลุม เป็นบ่อการสัญจรไปมาไม่สะดวก
                   4. ถนนเข้าสู่แหล่งการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง


การไฟฟ้า- องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

                  1. มีลำห้วย  จำนวน   4  สาย (ลำห้วยสมอทบ ,ลำห้วยสังกะ , ลำห้วยมะอึ .ลำห้วยมะโซ)
                  2. สระน้ำมี   14   แห่ง


 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                     1.  ฝาย       8     แห่ง
                  2. บ่อน้ำตื้น จำนวน    6   บ่อ
                  3. บ่อบาดาลมือโยก    37  บ่อ


 การประปา
                     
                องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยังต้องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเมื่อถึงฤดูแล้ง  การบริการน้ำประปายังอยู่ในเขตหมู่บ้านเท่านั้น
 
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 308