สภาพทางสังคม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
  สภาพทางการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  ซึ่งเป็นของรัฐบาล
        1. โรงเรียนบ้านดินจี่                                       ตั้งอยู่ในหมู่ 2
        2. โรงเรียนนักธุรกิจ                                        ตั้งอยู่ในหมู่ 3
        3. โรงเรียนบ้านโพนแพง                                   ตั้งอยู่ในหมู่ 10
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  4  ศูนย์                                              
   ถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน
    1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินจี่  ( ตั้งอยู่บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 )
ถ่ายโอนมาจากกรมศาสนา
    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง (ตั้งอยู่บ้านโพนแพง หมู่ 10 )
    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดสระประทุม (ตั้งอยู่บ้านโคกสนาม หมู่ 3 )
    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดวัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี (ตั้งอยู่บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7 )
  สถาบันและองค์การทางศาสนา
                        - วัด/สำนักสงฆ์   จำนวน     7    แห่ง   ดังนี้
                                1. วัดโพธิ์ชัยดินจี่         เจ้าอาวาสพระครูโพธิ์ชัยปัญญาธร รักษาการ                                   อยู่ในเขตหมู่ 1
                                2. วัดสระปทุมโคกสนาม   เจ้าอาวาสพระครูโพธิ์ชัยปัญญาธร                                            อยู่ในเขตหมู่ 3
                                3. วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง  เจ้าอาวาสพระอาจารย์เฉลิม ถิรธรรมโม                                     อยู่ในเขตหมู่ 4
                                4. วัดป่าศรีไพรวัลย์                                       อยู่ในเขตหมู่ 5
                                5. วัดสว่างอารมณ์                                        อยู่ในเขตหมู่ 11
                                6. วัดปัญญาภรณ์ประชาสามัคคี                            อยู่ในเขตหมู่ 7
                                7. วัดเทพนิมิตสถิตศรีมาราม                               อยู่ในเขตหมู่ 3
                                8. สำนักสงฆ์พัฒนาประชาสามัคคี                          อยู่ในเขตหมู่ 10

การสาธารณสุข
                       - สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
                        1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินจี่ ตั้งอยู่ที่บ้านดินจี่ หมู่ 11

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                      - มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลดินจี่ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                      - มีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลดินจี่ 
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 13