วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
ดินจี่ตำบลน่าอยู่ 

แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า 

ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น 

ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์ 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากลวันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 460