วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ (vision)


ดินจี่ตำบลน่าอยู่ 
แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า 
ภูมิปัญาหัตถกรรมท้องถิ่น 
ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากล
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 61   View : 379