อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.ดินจี่ ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีแก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ใครที่ยังไม่ชำระภาษีสามารถมาชำระกับเจ้าหน้าที่ได้ นะครับ... วันที่ 24 ม.ค. 62 (ดูู 42)

สำรวจประชากรสุนัขและแมว 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จาก อบต.ดินจี่ ออกสำรวจรับลงทะเบียนข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้รับลงทะเบียน หมู่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 24/1/62 จะเป็น หมู่ 6 ช่วงเช้า หมู่ 9 ช่วงบ่าย นะครับ... วันที่ 23 ม.ค. 62 (ดูู 43)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 อบต.ดินจี่ โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ผู้นำชุมชน ตลอดจนป..... วันที่ 12 ม.ค. 62 (ดูู 77)

kick off "คัดแยกก่อนทิ้ง"กิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่

               องค์การบรืหารส่วนตำบลดินจี่ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลดินจี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิธีทาง เพื่อล..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 187)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 28 ธ.ค. 61 (ดูู 41)

เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลผู้นำท้องที่ตำบลดินจี่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบัตรสวัสดิการ ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ... วันที่ 26 ธ.ค. 61 (ดูู 52)

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และครูนักเรียนในพื้นที่ตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปร..... วันที่ 25 ธ.ค. 61 (ดูู 88)

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล อปท.รพสต.ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่.รพสต.ตำบลดินจี่ ผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ระยะที่ 3 พร้อมให้ความรู้ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของสมาชิกใน..... วันที่ 13 ธ.ค. 61 (ดูู 50)

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ... วันที่ 11 ธ.ค. 61 (ดูู 43)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายลำพัง ตากุด นายกอบต.ดินจี่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลดินจี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่... วันที่ 7 ธ.ค. 61 (ดูู 38)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดินจี่ นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ผู้บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.ดินจี่ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำไดโนเสาร์ภูน้อย (ฝายกกโก)... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 154)

ประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกฯ ฝ่ายบริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซิ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองน้ำสาธารณภูน้อย!!... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 58)

หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

โครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต " รณรงค์ลดขยะอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยให้ทุกส่วนราชการ ลดใช่ถุงพลาสติกแลโฟม เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 78)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 5-6 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำตำบล อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าว อาหารพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ สถานที่ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังห..... วันที่ 6 พ.ย. 61 (ดูู 170)

ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานฯ อบต.ดินจี่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดินจี่ ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์ ซึ่งปีนี้ได้ไปถวาย ณ วัดพูลสวัสดิ์ ประชาสามัคคี หมู่ 7 บ้านโนนหนามแท้ง เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องใน..... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 62)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่

วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่ ... วันที่ 14 ก.ย. 61 (ดูู 133)

ครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนร่วมกับ พมจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 วันนี้มีคุณหมอจาก รพ.สต.ดินจี่ และ รพ.คำม่วง มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอา่ยุ... วันที่ 7 ก.ย. 61 (ดูู 51)

ค้นหาคนหลงป่า

เริ่มค้นหาคนหลงป่า!!! 16 สิงหาคม 2561 เช้าวันที่ 2 ของการค้นหา ร.ท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมออกค้นหาคนหลงป่าต่อ โดยมีชุดผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฝ่ายปกครอง และทหารฯ ร่วมออกค้นหาแบ่งเป็น 3 ทีม เดินเท้าเข้าไปในป่าและนั..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 69)

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ... วันที่ 1 พ.ค. 61 (ดูู 62)

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดศรีไพร์วัลย์ บ้านโพนแพง หมู่ 8 ตำบลดินจี่ อำภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 58)