อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ร้อยโทธวัชชัย  เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.1 ม.2 ม.6 ม.9 และหมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.11 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจ..... วันที่ 28 ก.พ. 62 (ดูู 81)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562 (นครอิฐเกมส์)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ น.ส.รติรัตน์ อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ หัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างฯ อบต.ดินจี่ ได้ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนตำบลดินจี่ (นครอิฐเกมส์) ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 133)

ซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร.ท.ธวัชชัย  เก็มวัง นายอำเภอคำม่วง ตรวจติดตามการซ่อมแซมปรับปรุงครัวเรือนให้ นางหนูพร  มาศคำสอน ราษฎร หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Kalasin Happinesses Model) ใช้งบประมาณท..... วันที่ 25 ก.พ. 62 (ดูู 52)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ ร่วมกิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน อปท.ในพื้นที่ อำเภอคำม่วง ณ สนามที่ว่าการอำเภอคำม่วง ... วันที่ 21 ก.พ. 62 (ดูู 112)

มอบธงตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญจันทร์ สอนบุญตา ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ให้กับราษฎร ม.4 ม.5 ม.8 และหมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย ม.4 ตำบลดินจี่ ตามโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ยุ่ง..... วันที่ 20 ก.พ. 62 (ดูู 61)

บุญกุ้มข้าว ตำบลดินจี่ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมบุญกุ้มข้าว หรือ บุญคูณลาน ประจำปี 2562 ขึ้น โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้าย..... วันที่ 7 ก.พ. 62 (ดูู 166)

ทำหมั๋นสุนัขและแมว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยบริการสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริ..... วันที่ 6 ก.พ. 62 (ดูู 127)

มอบอุปกรณ์กีฬา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ดินจี่ โดย นายลำพัง  ตากุ นายกฯ น.ส.รติรัตน์  อัตสกุลเรือนรุ่ง ปลัดฯ มอบหมายให้ น.ส.นิตยา  ศรีชะตา หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของตำบลดินจี่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น โดยมีตัว..... วันที่ 5 ก.พ. 62 (ดูู 59)

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดสานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง(สส.) พ.ศ. 2562... วันที่ 25 ม.ค. 62 (ดูู 87)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ อบต.ดินจี่ ออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีแก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ใครที่ยังไม่ชำระภาษีสามารถมาชำระกับเจ้าหน้าที่ได้ นะครับ... วันที่ 24 ม.ค. 62 (ดูู 78)

สำรวจประชากรสุนัขและแมว 2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่จาก อบต.ดินจี่ ออกสำรวจรับลงทะเบียนข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วันนี้รับลงทะเบียน หมู่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 24/1/62 จะเป็น หมู่ 6 ช่วงเช้า หมู่ 9 ช่วงบ่าย นะครับ... วันที่ 23 ม.ค. 62 (ดูู 64)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 อบต.ดินจี่ โดยนายกลำพัง ตากุด นายก อบต.ดินจี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และคณะเจ้าหน้าที่ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ผู้นำชุมชน ตลอดจนป..... วันที่ 12 ม.ค. 62 (ดูู 131)

kick off "คัดแยกก่อนทิ้ง"กิจกรรมรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน คัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนตำบลดินจี่

               องค์การบรืหารส่วนตำบลดินจี่ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลดินจี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการทุกวิธีทาง เพื่อล..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 319)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 28 ธ.ค. 61 (ดูู 63)

เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบต.ดินจี่ ร่วมกับทีมขับเคลื่อนระดับตำบลผู้นำท้องที่ตำบลดินจี่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนตำบลดินจี่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบัตรสวัสดิการ ณ วัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ... วันที่ 26 ธ.ค. 61 (ดูู 75)

โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และครูนักเรียนในพื้นที่ตำบลดินจี่ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาปร..... วันที่ 25 ธ.ค. 61 (ดูู 147)

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล อปท.รพสต.ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ชุดปฏิบัติการระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่.รพสต.ตำบลดินจี่ ผู้นำชุมชน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ"Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ระยะที่ 3 พร้อมให้ความรู้ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของสมาชิกใน..... วันที่ 13 ธ.ค. 61 (ดูู 76)

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการสำรวจภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ... วันที่ 11 ธ.ค. 61 (ดูู 69)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายลำพัง ตากุด นายกอบต.ดินจี่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อชี้แนะแนวทางในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลดินจี่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่... วันที่ 7 ธ.ค. 61 (ดูู 62)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.ดินจี่ นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ผู้บริหาร ฝ่ายสมาชิกสภา ปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.ดินจี่ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำไดโนเสาร์ภูน้อย (ฝายกกโก)... วันที่ 22 พ.ย. 61 (ดูู 220)