อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

ประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกฯ ฝ่ายบริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาและผู้นำชุมชน ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ของตำบลดินจี่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซิ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองน้ำสาธารณภูน้อย!!... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 80)

หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต

โครงการ "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต " รณรงค์ลดขยะอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยให้ทุกส่วนราชการ ลดใช่ถุงพลาสติกแลโฟม เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในชีวิตประจำวัน ที่จะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการนุ่งผ้าซิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน... วันที่ 9 พ.ย. 61 (ดูู 171)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 5-6 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงสินค้าพื้นบ้าน ของดีประจำตำบล อาทิเช่น ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าว อาหารพื้นบ้านและกิจกรรมอื่นๆ สถานที่ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังห..... วันที่ 6 พ.ย. 61 (ดูู 252)

ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดฯหัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงานฯ อบต.ดินจี่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน และประชาชนในตำบลดินจี่ ร่วมจัดกกิจกรรมแห่ต้นเงินเพื่อนำไปบริจาคให้กับทางสำนักสงฆ์ ซึ่งปีนี้ได้ไปถวาย ณ วัดพูลสวัสดิ์ ประชาสามัคคี หมู่ 7 บ้านโนนหนามแท้ง เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องใน..... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 86)

ครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาชุมชนร่วมกับ พมจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดินจี่) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 วันนี้มีคุณหมอจาก รพ.สต.ดินจี่ และ รพ.คำม่วง มาให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอา่ยุ... วันที่ 7 ก.ย. 61 (ดูู 79)

ค้นหาคนหลงป่า

เริ่มค้นหาคนหลงป่า!!! 16 สิงหาคม 2561 เช้าวันที่ 2 ของการค้นหา ร.ท.ธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอคำม่วง นายลำพัง ตากุด นายกฯ อบต.ดินจี่ ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมออกค้นหาคนหลงป่าต่อ โดยมีชุดผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฝ่ายปกครอง และทหารฯ ร่วมออกค้นหาแบ่งเป็น 3 ทีม เดินเท้าเข้าไปในป่าและนั..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 93)

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการสูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ... วันที่ 1 พ.ค. 61 (ดูู 86)

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชาคมโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพโครงการชลปทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วัดศรีไพร์วัลย์ บ้านโพนแพง หมู่ 8 ตำบลดินจี่ อำภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์... วันที่ 3 เม.ย. 61 (ดูู 80)

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 86)

โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่

 โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับครัวเรียนยากจนใตเขตตำบลดินจี่ ตามแบบสำรวจโครงการ(คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 76)

โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561

โครงการถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมกับอำเภอคำม่วง          จัดกิจกรรมโครงการ ถนนสายบุญ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา ตำบลดินจีร่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... วันที่ 23 มี.ค. 61 (ดูู 79)

โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ เพื่อ โครงการบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ 2561 ... วันที่ 22 มี.ค. 61 (ดูู 95)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนโปรดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2561 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า (หมา-แมว) ในเขตตำบลดินจี่ ทั้ง 11 หมู่บ้าน ... วันที่ 22 มี.ค. 61 (ดูู 85)

ถนนสายบุญวัดโพธิ์ชัยดินจี่

ถนนสายบุญวัดโพธิ์ชัยดินจี่ ประมวลภาพกิจกรรมถนนสายบุญ ... วันที่ 12 ก.ย. 59 (ดูู 91)

ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ

ทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ นายกร่วมทำบุญปล่อยปลาที่วัดภูถ้ำพระ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงทาน ... วันที่ 8 ส.ค. 59 (ดูู 80)

ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2

ออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 ประมวลภาพออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บ้านดินจี่ หมู่ที่ 2 ... วันที่ 14 ก.ค. 59 (ดูู 91)

ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมตประมวลภาพ ... วันที่ 13 ก.ค. 59 (ดูู 84)

วิวรอบท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย

วิวโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ ประมวลภาพรอบๆแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ภูน้อย บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... วันที่ 12 ก.ค. 59 (ดูู 83)

วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์   ประมวลภาพกิจกรรมอบมวัยใส ห่างไกลยาเสพดิต ... วันที่ 12 ก.ค. 59 (ดูู 70)

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ร่วมรับเสด็จ... วันที่ 6 ก.ค. 59 (ดูู 72)