โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ อบต.ดินจี่ จะดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมาและแมว ในเขตตำบลดินจี่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่มีสุนัขและแมว ได้เตรียมสุนัขและแมวไว้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ (ขอบคุณครับ)

โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 8 มีนาคม 62   View : 171
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :