ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่งรัฐ มาตรา  ๗๖  วรรคสาม  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ  เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ขึ้นและหวังว่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์           จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลสำเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป
 
 
                                                                                        
                                                                                                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
                                                                                                                                          ๔  มกราคม  ๒๕๖๑
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 6 มิถุนายน 62   View : 96
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :