ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป
เปิดไฟล์
โพสโดย : Admin หน่วยงาน   วันที่ : 6 มิถุนายน 62   View : 97
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :