องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 14

E-Service : คำร้องออนไลน์
@คู่มือ E-Service
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องทั่วไป
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่