องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่


วิสัยทัศน์

“ดินจี่ตำบลน่าอยู่
แหล่งเรียนรู้เกษตรก้าวหน้า
ภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น
ดินแดนศึกษาซากดึกดำบรรพ์
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่สากล”

พันธกิจ

 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
  3. พัฒนาการเกษตร
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
  5. ส่งเสริม / สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
       
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1271