องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 2561 271
คู่มือสำหรับประชาชน   22 พ.ย. 2561 353
การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 284
การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ   22 พ.ย. 2561 302
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 304
การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 295
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   22 พ.ย. 2561 329
การบริการข้อมูลข่าวสาร   22 พ.ย. 2561 315
การชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 441
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   22 พ.ย. 2561 439
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   22 พ.ย. 2561 311
การขออนุญาตุประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   22 พ.ย. 2561 319
การขออนุญาตขอสร้างอาคาร   22 พ.ย. 2561 290
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค   22 พ.ย. 2561 307