องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือ E-Service   21 มี.ค. 2567 16
คู่มือสำหรับประชาชน67   22 ก.พ. 2567 96
คู่มือสำหรับประชาชน   16 มิ.ย. 2566 64
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 2561 361
การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 375
การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ   22 พ.ย. 2561 389
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 421
การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 386
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   22 พ.ย. 2561 420
การบริการข้อมูลข่าวสาร   22 พ.ย. 2561 414
การชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 625
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   22 พ.ย. 2561 576
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   22 พ.ย. 2561 409
การขออนุญาตุประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   22 พ.ย. 2561 406
การขออนุญาตขอสร้างอาคาร   22 พ.ย. 2561 407
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค   22 พ.ย. 2561 395