องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน67   22 ก.พ. 2567 38
คู่มือสำหรับประชาชน   16 มิ.ย. 2566 48
การรับลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562   26 ธ.ค. 2561 344
การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   22 พ.ย. 2561 361
การลงทะเบียนยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ   22 พ.ย. 2561 375
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์   22 พ.ย. 2561 399
การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   22 พ.ย. 2561 369
การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย   22 พ.ย. 2561 406
การบริการข้อมูลข่าวสาร   22 พ.ย. 2561 391
การชำระภาษีป้าย   22 พ.ย. 2561 592
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   22 พ.ย. 2561 561
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   22 พ.ย. 2561 387
การขออนุญาตุประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   22 พ.ย. 2561 390
การขออนุญาตขอสร้างอาคาร   22 พ.ย. 2561 382
การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค   22 พ.ย. 2561 377