องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 33

รายการดาวน์โหลด
กฎบัตร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ2564
การบริหารงานบุคคล
การประกาศใช้ข้อบัญญัติ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ควบคุมภายใน
คำสั่ง
คำสั่ง งานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฎิบัติงานในหน้าที่
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานควบคุมภายใน
ตรวจสอบภานใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บันทึกการประชุมสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขนาด 51-80 คน(ฐานรากแผ่) ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ2565
ประกาศราคากลาง
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ2565
ประกาศใช้แผนกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสิทธิภาพของอค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบและข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับ
หนังสือส่ง
หนังสือส่ง งานตรวจสอบภายใน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา