องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 10

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 2562 346
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 351
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 2562 374
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 2562 330
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 2562 341
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 2562 380
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 337
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 2562 333
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 2561 349
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 2561 416
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2561 740
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 2561 338
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 2561 322
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 2561 324
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 2561 310