องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 6

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 2562 322
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 328
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 2562 350
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 2562 308
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 2562 315
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 2562 335
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 291
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 2562 308
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 2561 327
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 2561 342
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2561 710
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 2561 317
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 2561 300
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 2561 302
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 2561 286