องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 13

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ   29 ม.ค. 2562 261
แบบฟอร์ม ดร.02 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 267
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 อบต.ดินจี่   3 ม.ค. 2562 274
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   3 ม.ค. 2562 252
แบบฟอร์มใบลาออก   3 ม.ค. 2562 261
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท   3 ม.ค. 2562 274
แบบฟอร์ม ดร.01 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   3 ม.ค. 2562 241
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   3 ม.ค. 2562 253
หนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ โครงการ...   1 ต.ค. 2561 262
ตัวอย่างหนังสือส่งมอบงานจ้าง   1 ต.ค. 2561 283
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์   1 ต.ค. 2561 640
เอกสารใบเสนอราคา   1 ต.ค. 2561 252
เอกสารเสนอราคา/ตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง/จ้างเหมา   1 ต.ค. 2561 246
แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ   1 ต.ค. 2561 248
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก   1 ต.ค. 2561 235