องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายบรรทม ซะสันติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เบอร์โทร : 0956597405


นายสังข์ สาระโป
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เบอร์โทร : 0981506628


นายคำปัญ คำอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เบอร์โทร : 0658031917


นายบุญช่วย สารจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่
เบอร์โทร : 0934986399