องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 114

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวจันทรา ใจแก้ว
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0908895252


นางสาวศศินิภา คำอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0971361805


นางสาวสมิตา อ่อมใหล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0610967328


นางสาวธัญพร อิ่มสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0832138195


นางสาววชิราภรณ์ ภูชมศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0870644907


นางศรารักษ์ นามบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0933703291


นางวรัญญา ทองฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 0918619014


นางสาวเสาวภา คำอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 0613219095


นายวัชรพงษ์ ปาระดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0653102003


นางสาวปริตา บุญทานันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
เบอร์โทร : 0902139079