องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 29 ธ.ค. 2565 15
ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 29 ธ.ค. 2565 5
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 143
ขอเชิญเที่ยวชมงานประจำปี กางเต็นท์ชมดาวโต้ลมหนาว 23 ธ.ค. 2565 23
แบบบัญชีราบการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2565 20
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นไทย- ญี่ปุ่น 25 พ.ย. 2565 14
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 "Thiland Smart City Expo 2022" 25 พ.ย. 2565 25
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พ.ย. 2565 42
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 537
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 1 พ.ย. 2565 37
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 11 ต.ค. 2565 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตินจี่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุประจำปีงบประมาณ 2567 3 ต.ค. 2565 53
สารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 29 ก.ค. 2565 86
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 ก.ค. 2565 80
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ก.ค. 2565 79
สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 มิ.ย. 2565 111
ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 21 มิ.ย. 2565 91
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อค) 21 มิ.ย. 2565 71
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อก) 16 มิ.ย. 2565 74
ส่งคะแนนผลการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 13 มิ.ย. 2565 67
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 2 มิ.ย. 2565 252
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 2 มิ.ย. 2565 116
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 2 มิ.ย. 2565 71
ราบงานการประชุมสภา 24 สิงหาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 60
ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 24 พ.ค. 2565 53
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 พ.ค. 2565 59
ขออนุมัติขายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจปปี 2565 7 มี.ค. 2565 111
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 ก.พ. 2565 114
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.พ. 2565 162
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 21 ก.พ. 2565 114