องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 11 พ.ค. 2566 9
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 28 เม.ย. 2566 11
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 24 เม.ย. 2566 15
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรมของค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 7 เม.ย. 2566 21
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียด 27 มี.ค. 2566 17
บัญชีราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566 17
บัญชรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 27 มี.ค. 2566 18
นโยบายและแนวปกิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2566 15 มี.ค. 2566 27
ข้อความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ 13 มี.ค. 2566 19
เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 7 มี.ค. 2566 31
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ก.พ. 2566 38
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พ.ศ.2566 28 ก.พ. 2566 34
EIT66 31 ม.ค. 2566 37
IIT66 31 ม.ค. 2566 38
ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 30 ม.ค. 2566 39
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2566 30 ม.ค. 2566 38
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 29 ธ.ค. 2565 47
ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 29 ธ.ค. 2565 34
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 186
ขอเชิญเที่ยวชมงานประจำปี กางเต็นท์ชมดาวโต้ลมหนาว 23 ธ.ค. 2565 57
แบบบัญชีราบการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2565 52
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นไทย- ญี่ปุ่น 25 พ.ย. 2565 45
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 "Thiland Smart City Expo 2022" 25 พ.ย. 2565 57
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พ.ย. 2565 69
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 817
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 1 พ.ย. 2565 69
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 11 ต.ค. 2565 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตินจี่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุประจำปีงบประมาณ 2567 3 ต.ค. 2565 88
สารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 29 ก.ค. 2565 116
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 ก.ค. 2565 110