ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 120
แบบบัญชีราบการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 29 พ.ย. 2565 1
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นไทย- ญี่ปุ่น 25 พ.ย. 2565 2
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 "Thiland Smart City Expo 2022" 25 พ.ย. 2565 8
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 พ.ย. 2565 22
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 1 พ.ย. 2565 62
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 1 พ.ย. 2565 19
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 11 ต.ค. 2565 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตินจี่ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สู้อายุประจำปีงบประมาณ 2567 3 ต.ค. 2565 35
สารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ 29 ก.ค. 2565 66
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 ก.ค. 2565 59
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 ก.ค. 2565 61
สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 27 มิ.ย. 2565 89
ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารฉบับลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 21 มิ.ย. 2565 70
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อค) 21 มิ.ย. 2565 54
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร(กรณีปลดล็อก) 16 มิ.ย. 2565 56
ส่งคะแนนผลการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 13 มิ.ย. 2565 49
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 3 2 มิ.ย. 2565 233
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 4 2 มิ.ย. 2565 100
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ สมัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 2 มิ.ย. 2565 51
ราบงานการประชุมสภา 24 สิงหาคม 2564 2 มิ.ย. 2565 44
ขอส่งคู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 24 พ.ค. 2565 36
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 พ.ค. 2565 43
ขออนุมัติขายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจปปี 2565 7 มี.ค. 2565 94
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 23 ก.พ. 2565 96
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาสรดำเนินงานของ อบต.ดินจี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 23 ก.พ. 2565 120
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 21 ก.พ. 2565 96
รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.พ. 2565 94
การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งประจำปี พ.ศ. 2565 4 ก.พ. 2565 317
การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 4 ก.พ. 2565 110