องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เบอร์โทร : 0965845931


นางสาวอรุณลักษณ์ นามนิตย์
นักชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0810553649


นายวิชัย การถัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0927519073


นางสาวเกวลี เทศารินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0878636277


นายไพโรจน์ ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0883394184


นายสามารถ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0630396048


นายภูวดล ทองอุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0951689644


นายพนมไพร การถัก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0623474049


นายอนุพงศ์ บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0959298497


นางสาวเรณุตา นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0927267500


สิบเอกพงษ์ไทย ทรัพย์นารถ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 0997189207


จ่าเอกปรมินทร์ เจริญราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0628023204


นางอุไรวรรณ์ อโนศรี
ครู คศ.2 ศพต. บ้านดินจี่
เบอร์โทร : 0983208206


นางดวงฤดี ไชยผา
ครู คศ.1 ศพต. บ้านดินจี่
เบอร์โทร : 0933853449


นางบุษกร ปาระดี
ครู คศ.2 ศพต. วัดสระประทุม
เบอร์โทร : 0957408223


นางวรัญญา เทศารินทร์
ครู คศ.1 ศพต. วัดปัญญาภรณ์
เบอร์โทร : 0641917671


นางมะลิวัลย์ ติกาพันธุ์
ครู คศ.2 ศพต.บ้านโพนแพง
เบอร์โทร : 0821596813


นางสุนิสา กุดวงค์แก้ว
ครู คศ.1 ศพต.บ้านโพนแพง
เบอร์โทร : 0868604152


นางสาวลลิตา ภูพาดแร่
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0982384726


นายสุชาติ ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0854578635


นางนนทิพา ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0956599414


นายสมชาย ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0860562077


นายสราณุวัฒน์ ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 0884011171


นายพรทวี สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0646361749


นายเสกสรร สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0807622909


นางสาวทองคำ ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0986288887


นายโกมินทร์ ไชโยธา
ผู้ช่วยนิติกร
เบอร์โทร : 0981577867


นายปสิทธิศักดิ์ ตากุด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0968056450


นางสาวนิภาพร มะโนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0852157177


นางทับทิม คนโท
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0951975010


นางสาววันเพ็ญ อิงเอนุ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0833637962


นางสาวแววดาว ละดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0968533101


นางสาวมณีวรรณ์ ดงภูยาว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0885342216


นางสาววัณนิภา ภูตาคม
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0848245181


นางอัมพร จันทะวัน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0611196609


นายเทิดศิลป์ สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0998874812


นายณัฏฐ์ มะคะโช
ภารโรง
เบอร์โทร : 0968164684


นายก่าน สาระโป
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0801932978


นางสุพาพร จันทะโสด
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิมล ต่อชีวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0821163639


นายปิ่นเพชร โสดาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0840523548