องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสาวนิตยา ศรีชะตา
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เบอร์โทร : 0965845931


นางสาวอรุณลักษณ์ นามนิตย์
นักชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 0810553649


นายวิชัย การถัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0927519073


นางสาวเกวลี เทศารินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0878636277


นายไพโรจน์ ศรีบัว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0883394184


นายสามารถ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0630396048


นายภูวดล ทองอุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0951689644


นายพนมไพร การถัก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0623474049


สิบเอกพงษ์ไทย ทรัพย์นารถ
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 0997189207


นางสาวลลิตา ภูพาดแร่
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 0982384726


นายอนุพงศ์ บรรพต
จพง.พัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 0959298497


นางสาวเรณุตา นุริตมนต์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 0927267500


จ่าเอกปรมินทร์ เจริญราช
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 0628023204


นางสาวทองคำ ปูนาสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 0986288887


นางสาววิมล ต่อชีวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 0821163639


นายโกมินทร์ ไชโยธา
ผู้ช่วยนิติกร
เบอร์โทร : 0981577867


นางนนทิพา ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0956599414


นางสาวนิภาพร มะโนขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0852157177


นายปิ่นเพชร โสดาสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0840523548


นายสุชาติ ศรีวงออน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร : 0854578635


นายสราณุวัฒน์ ทิพย์อุทัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทร : 0884011171


นายสมชาย ฝ่ายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0860562077


นายเทิดศิลป์ สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0998874812


นายพรทวี สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0646361749


นายเสกสรร สาระโป
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0807622909


นายปสิทธิศักดิ์ ตากุด
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0968056450


นายก่าน สาระโป
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 0801932978


นางอุไรวรรณ์ อโนศรี
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดินจี่
เบอร์โทร : 0983208206


นางดวงฤดี ไชยผา
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านดินจี่
เบอร์โทร : 0933853449


นางบุษกร ปาระดี
ครูชำนาญการ ศพด.วัดสระประทุม
เบอร์โทร : 0957408223


นางวรัญญา เทศารินทร์
ครูชำนาญการ ศพด.วัดพูลสวัสดิ์ฯ
เบอร์โทร : 0641917671


นางมะลิวัลย์ ติกาพันธุ์
ครูชำนาญการพิศษ ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง
เบอร์โทร : 0821596813


นางสุนิสา กุดวงค์แก้ว
ครูชำนาญการ ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง
เบอร์โทร : 0868604152


นางทับทิม คนโท
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านดินจี่
เบอร์โทร : 0951975010


นางสาววันเพ็ญ อิงเอนุ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสระประทุม
เบอร์โทร : 0833637962


นางสาวมณีวรรณ์ ดงภูยาว
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง
เบอร์โทร : 0885342216


นางสุพาพร จันทะโสด
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง


นางสาววัณนิภา ภูตาคม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพง
เบอร์โทร : 0848245181


นางอัมพร จันทะวัน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 0611196609


นางสาวแววดาว ละดาศรี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดพูลสวัสดิ์ฯ
เบอร์โทร : 0968533101


นายณัฏฐ์ มะคะโช
ภารโรง
เบอร์โทร : 0968164684


นายฉัตรชัย นามมนวน
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 0951929172